Czarny węgiel, kruchy lód
  • 1h 46m
  • Yi'nan Diao
Jezioro dzikich gęsi
  • 1h 57m
  • Diao Yinana
Żegnaj mój synu
  • 3h 5m
  • Wang Xiaoshuai