Linki ułatwień dostępu

WARUNKI KORZYSTANIA

z wypożyczania filmów


1. Definicje

Określenia: my oraz Kino Pod Baranami oznacza firmę Kino Pod Baranami z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 27, NIP: 679-247-43-88. Platforma E-Kino Pod Baranami, zwana dalej Platformą oznacza platformę treści cyfrowych dostarczanych przez nas (i/lub przez podmioty trzecie świadczące usługi w naszym imieniu), zawierającą strony, informacje, materiały, teksty, grafiki i inne obiekty. Urządzenia Kompatybilne oznaczają urządzenia zgodne z wytycznymi tej Platformy. Użytkownik to osoba, która dostarczyła wymagane informacje i zaakceptowała regulamin członkostwa. Członkostwo ma znaczenie odpowiadające. Konto Użytkownika oznacza konto prowadzone przez Użytkownika w celu wynajmu Treści Platformy za jej pośrednictwem. Treść Platformy oznacza film, program lub inny produkt przez nas dostarczany w celu wynajmu za pośrednictwem Platformy. Treść Wypożyczana oznacza Treść Platformy, która została wypożyczona przez Użytkownika i jest dostępna do oglądania w określonym przedziale czasowym.

2. Akceptacja Warunków

Niniejsze Warunki stanowią podstawę do wyrażenia zgody na korzystanie z Platformy w celu wypożyczenia filmów bądź programów. Warunki te stanowią prawnie wiążącą umowę między Użytkownikiem a Kinem Pod Baranami. Korzystając z Platformy (w czym zawiera się dostęp do Platformy, zakładanie Konta Użytkownika, wypożyczanie Treść Platformy), Użytkownik akceptuje warunki i zgadza się ich przestrzegać. W razie konieczności kontaktu z nami w sprawie Platformy, dane kontaktowe znajdują się w zakładce O Nas.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków korzystania. W takim wypadku, przed każdym kolejnym wypożyczeniem Treści, Użytkownik zostanie poinformowany o zaktualizowanych warunkach drogą mailową w wiadomości wysłanej na adres podany podczas tworzenia Konta.

3. Korzystanie z Platformy

Platforma umożliwia wypożyczenie Treści Platformy na własny użytek, zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym warunkami określonymi dla poszczególnych Treści Platformy. Warunkiem wypożyczenia Treści Platformy jest znajdowanie się na terytorium Polski. Użytkownik zgadza się nie korzystać i nie podejmować prób korzystania z Platformy poza terytorium Polski. Mamy prawo do użycia technologii geolokacji i geoblokady w celu weryfikacji i uniemożliwienia dostępu poza terytorium kraju. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Platformy za pośrednictwem jego połączenia internetowego są świadome tych Warunków i ich przestrzegają.

4. Wymagania technologiczne

Użytkownik jest odpowiedzialny za dołożenie wszelkich starań niezbędnych do uzyskania dostępu do Platformy, w tym zapewnienie technologii umożliwiającej korzystanie z Platformy. Korzystanie z Platformy wymaga Urządzeń Kompatybilnych, określonego systemu operacyjnego (mogą obowiązywać opłaty) oraz dostępu do internetu. Na działanie Platformy może mieć wpływ wydajność tych czynników, a wymagania te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Użytkownika o wszelkich zmianach w tym zakresie.

5. Kompatybilne Urządzenia i oprogramowanie

Wymagania systemowe są wyszczególnione w zakładce Pomoc. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma może nie działać na wszystkich urządzeniach wymienionych powyżej, w szczególności na starszych urządzeniach, przeglądarkach i/lub systemach operacyjnych. Zalecany jest dostęp do szybkiego internetu.

6. Wypożyczanie i płatność

Aby korzystać z Platformy, należy dokonać rejestracji i wyrazić zgodę na Warunki. Po założeniu Konta Użytkownika, możliwe jest wypożyczenie Treści Platformy. Opłaty za wypożyczenie są wyszczególnione na Platformie i zostaną wskazane Użytkownikowi przed zatwierdzeniem płatności. Opłaty podawane są w kwotach brutto. Opłaty mogą od czasu do czasu ulec zmianie. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia, nie będzie możliwe anulowanie tego zamówienia. Przetwarzanie płatności za wypożyczenie Treści Platformy jest obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Wynajmując Treść Platformy, Użytkownik będzie musiał wprowadzić dane karty płatniczej do systemu płatności, zanim będzie mógł skorzystać z wypożyczonej treści. Wszystkie płatności za pośrednictwem tego systemu są przetwarzane przy użyciu protokołu SSL, w którym poufne informacje są szyfrowane w celu ochrony prywatności Użytkownika. Jeżeli zaistnieje podejrzenie fałszywej transakcji kartą płatniczą na rzecz Platformy, Użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia skargi. We współpracy z dostawcą usług płatniczych, dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać zaistniałe problemy. Kino Pod Baranami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku naruszenia Warunków korzystania przez Użytkownika lub przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących procesu płatności, Użytkownik powinien skontaktować się z nami bezpośrednio.

7. Konto Użytkownika

Kilka istotnych szczegółów dotyczących Konta Użytkownika: - Nie należy ujawniać informacji o swoim Koncie Użytkownika osobom trzecim; - Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na jego Koncie lub za jego pośrednictwem; - Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić Kino Pod Baranami o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa swojego Konta; - Kino Pod Baranami nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika; - W przypadku rejestracji Konta Użytkownika i/lub korzystania z Platformy przez osobę trzecią, Użytkownik musi wyrazić na to zgodę. Osoba ta przyjmuje wszelką odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z naruszenia niniejszych warunków i nieautoryzowanych działań. Zabronione jest uzyskiwanie dostępu lub próba uzyskania dostępu do Konta Użytkownika bez uprawnień. Użytkownik wyraża zgodę na podanie dokładnych i kompletnych informacji, rejestrując Konto, a podczas korzystania z Platformy, zgadza się aktualizować te informacje.

8. Wypożyczanie Treści Platformy

Treść Platformy jest dostępna dla Użytkowników do wypożyczenia w celu transmisji strumieniowej za pośrednictwem Platformy. Treść Platformy jest dostępna wyłącznie na terytorium Polski. Treść Platforma zostanie udostępniona do oglądania na Kompatybilnym Urządzeniu po udanej płatności w zależności od prędkości połączenia internetowego w sposób następujący: - Wypożyczona treść będzie dostępna do natychmiastowego obejrzenia po uiszczeniu opłaty za wynajem przez czas określony na Platformie. - Można zatrzymać i przewinąć Wypożyczoną Treść. Zatrzymywanie, wstrzymywanie lub ponowne uruchamianie Wypożyczonej Treści nie wydłuża dostępnego czasu oglądania. Można przerwać oglądanie i wznowić później. - Wypożyczone Treści mogą być przeglądane nieograniczoną ilość razy w określonym przedziale czasowym. - Dostęp do Treści przyznawany jest na 48h, chyba że zaznaczono inaczej na podstronie Treści (Filmu).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ilość danych zużywanych podczas uzyskiwania dostępu do Treści Platformy jest zazwyczaj wysoka. Opłaty dokonywane za wypożyczenie Treści Platformy nie obejmują opłat za korzystanie z internetu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z internetu i opłaty, które może naliczyć dostawca usług internetowych w związku z dostępem do Treści Platformy.

9. Prywatność

Szanujemy prywatność Użytkowników. Korzystanie z Platformy podlega naszej Polityce prywatności.

10. Usługa i dostępność Platformy

Możemy zmodyfikować, zawiesić lub przerwać działanie Platformy lub Treści Platformy w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkowników. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy lub jej Treści w przypadku naruszenia Warunków korzystania, a także w przypadkach, na które nie mamy wpływu. Jeśli Użytkownik uiścił opłatę za Treść Platformy, a my jej nie udostępniliśmy, nasza odpowiedzialność zostanie ograniczona do ceny wypożyczenia tej Treści Platformy. W takim wypadku prosimy o kontakt na adres: ekino@kinopodbaranami.pl (reklamacje rozpatrywane są w terminie 24h).

11. Regulamin użytkowania

Z Platformy i z jej Treści należy korzystać ściśle zgodnie z poniższymi zasadami. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Treści Platformy wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Zabrania się udostępniania Treści Platformy w celach komercyjnych, edukacyjnych oraz w każdym innym celu, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać, nie poddawać obróbce, nie dekompilować ani w żaden inny sposób nie manipulować technologią bezpieczeństwa związaną z Platformą i Treściami Platformy z jakiegokolwiek powodu, ani nie ingerować, nie usuwać lub nie zmieniać informacji dotyczących zarządzania prawami cyfrowymi na Platformie lub Treści Platformy, nie podejmować powyższych prób, ani nie brać udziału w takim działaniu. Zabronione jest nadużywanie oraz niewłaściwe wykorzystywanie Platformy, podejmowanie prób sabotowania lub narażania na szwank usługi przy użyciu technologicznie szkodliwych środków lub materiałów. Zabronione jest użycie Platformy do celów niezgodnych z prawem, nieautoryzowanych przez nas lub w inny sposób sprzecznych z niniejszymi Warunkami. W dowolnym czasie korzystanie z Platformy może być monitorowane i kontrolowane przez nas lub usługodawcę w celu zachowania zgodności z niniejszym regulaminem.

12. Materiał stron trzecich

Część informacji zawartych na Platformie może prowadzić do stron, które nie są własnością lub nie pozostają pod kontrolą Kina Pod Baranami. Kino Pod Baranami nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych witryn ani za materiały stron trzecich, które mogą znajdować się na Platformie.

13. Materiał mogący budzić zastrzeżenia

Mamy na celu uwzględnienie dostępnych ocen Treści Platformy. Użytkownik może osobiście uznać niektóre Treści Platformy za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, Użytkownik korzysta z wybranych Treści Platformy na własne ryzyko, Kino Pod Baranami nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Niektóre Treści Platformy mogą być udostępniane na podstawie ograniczeń wiekowych. Świadome wypożyczenie niektórych Treści Platformy może być niezgodne z prawem, jeśli Użytkownik nie spełnia warunku minimalnego wieku. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że Użytkownik nie spełnia tego warunku, Konto Użytkownika może zostać anulowane.

14. Własność intelektualna

Platforma i Treść Platformy zawierają informacje i materiały, które są własnością licencjodawców i dostawców usług. Materiały te są chronione przez obowiązującą własność intelektualną i inne prawa, w tym dotyczące praw autorskich. Kino Pod Baranami zastrzega sobie i stronom trzecim wszelkie tego typu prawa we wszystkich jurysdykcjach na świecie. Nie jest dopuszczalne usuwanie lub naruszanie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich zawartych w Treści Platformy. Należy korzystać z Treści Platformy oraz powiązanych informacji i materiałów wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami; Nie wolno pobierać, przesyłać, kopiować, reprodukować, transmitować, publikować, modyfikować, wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych którejkolwiek z Treści Platformy lub jej części; Nie wolno wykorzystywać Platformy ani Treści Platformy w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu. Zastrzegamy sobie wszelkie przysługujące nam prawa i środki zaradcze, aby zapobiec naruszeniom własności intelektualnej, którą my lub nasi licencjodawcy, lub usługodawcy posiadamy w ramach Platformy lub Treści Platformy. Znaki towarowe, usługowe, grafiki i logo Kina Pod Baranami używane w związku z Platformą są własnością intelektualną Kina Pod Baranami. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z Platformą lub z Treścią Platformy mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Nie przyznaje się żadnych praw ani licencji w odniesieniu do żadnego z wyżej wymienionych znaków towarowych.

15. Zakończenie użytkowania

Mamy prawo do: - rozwiązania umowy między Użytkownikiem a Kinem Pod Baranami zgodnie z niniejszymi Warunkami; oraz - zawieszenia dostępu do Platformy (lub dowolnej jej części) lub jakiejkolwiek Treści Platformy w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zgodnie z klauzulą 7., pod warunkiem, że Użytkownik nie naruszył niniejszych Warunków, przysługuje mu zwrot kosztów za opłacone Treści Platformy, które nie zostały mu udostępnione z powodu rozwiązania umowy lub zawieszenia działalności Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Platforma będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres czasu. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Platformy lub Treści Platformy. Mamy prawo do zawieszenia lub zlikwidowania Konta Użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli naszym zdaniem nie przestrzega on któregokolwiek z Warunków. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Platformy w dowolnym momencie.

16. Zrzeczenie

Użytkownik korzysta z Platformy na własne ryzyko. Kino Pod Baranami nie gwarantuje nieprzerwanego lub bezbłędnego dostępu do Platformy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z takich zdarzeń, jak utrata, uszkodzenie, atak hakerski, wirusy, ingerencję, włamanie lub inne naruszenie bezpieczeństwa, a także wszelkie inne czynniki poza uzasadnioną kontrolą Kina Pod Baranami, jego licencjodawców i dostawców usług, w tym między innymi charakter Kompatybilnego Urządzenia lub połączenia internetowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, Platforma i Treść Platformy są dostarczane przez Kino Pod Baranami bez jakichkolwiek gwarancji poza ustawową ochroną zapewnianą przez obowiązujące prawo.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Kina Pod Baranami jest ograniczona w sposób określony w niniejszych Warunkach i w zakresie odpowiedzialności prawnej, wyłącznie w związku z nieprzestrzeganiem gwarancji związanej z dostawą towarów lub świadczeniem przez Kino Pod Baranami usług za pośrednictwem Platformy. Kino Pod Baranami nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z Platformą lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z Platformy.

18. Odstąpienie i odszkodowanie

Użytkownik zrzeka się roszczeń wobec Kina Pod Baranami, jego zarządu, pracowników, podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów i licencjodawców wynikających z naruszonych przez Użytkownika Warunków korzystania z Platformy. Kino Pod Baranami zastrzega sobie w takim wypadku prawo do podjęcia działań w celu odzyskania należnych nam kwot. W takim wypadku, Użytkownik wyraża zgodę, na wzięcie odpowiedzialności za wszelkie koszty i wydatki poniesione przez nas, w tym między innymi opłaty prawne, opłaty windykacyjne, koszty arbitrażu i koszty sądowe.

19. Postanowienia różne

Niniejsze Warunki stanowią pełną umowę między Użytkownikiem a Kinem Pod Baranami w odniesieniu do korzystania z Platformy. Jeśli jakaś część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części Warunków pozostaną w pełnej mocy. Zaniechanie egzekwowania przez nas któregokolwiek z praw lub postanowień na podstawie niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się tych postanowień. Kino Pod Baranami nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania z przyczyn niezależnych od nas. Użytkownik może zostać powiadomiony o takim przypadku drogą mailową. Powiadomienia nabierają mocy natychmiast po ich wydaniu.

20. Właściwe prawo

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.

Pobierz aplikację ScreenPlus, wybierz E-Kino Pod Baranami i zaloguj się, by oglądać wypożyczone filmy.

Znajdź i pobierz aplikację E-Kino Pod Baranami na swoim telewizorze, by oglądać wypożyczone filmy.